f Form
בדיקת זכאות Online

על מנת שנוכל לבדוק את זכאותכם לקבלת אישור הקהילה היהודית בפורטוגל,
יש לבחור את ארץ הלידה של בני המשפחה

לשלב הבא
מילוי פרטים בשאלון אישי קצר
האם ישנם הרשאות/רישומים פליליים ?
האם נולדת בישראל?
האם שהיית במדינה כלשהי פרט לישראל יותר מ90 יום ברצף?
האם הינך בגיר מעל גיל 18?
לשלב הבא
העלאת מסמכים אישיים
ֿ

נא להעלות מסמכים בקבצי PDF או תמונות (PNG, JPG, JPG, JPEG, GIF) בלבד

תעודת זהות של מבקש הבקשה (חובה)
אנא העלו סריקה או צילום
דרכון של מבקש הבקשה (חובה)
אנא העלו סריקה או צילום של הדרכון שלכם
הוכחת מגורים בישראל
כל צילום חשבון חשמל או ארנונה או מים
תעודת הזהות או הדרכון של אימך
אנא העלו סריקה \ צילום של תעודת הזהות\הדרכון של אימך
תעודת הזהות או הדרכון של אביך
אנא העלו סריקה \ צילום של תעודת הזהות \ דרכון של אביך
הוכחת יהדות
כתובה \ תעודת נישואין \ תעודת גירושין
**במידה והמועמד רווק יש להציג את של הוריו
הוכחת הזיקה לגירוש
תעודת זהות \ דרכון \ כל מסמך שבו רשום ארץ הלידה של הזכאי
לשלב הבא
אישור תנאי שימוש ותקנון

האתר PASSPORT16.COM   (להלן- האתר) המופעל ע"י אקסון פתרונות בע"מ  ( להלן- החברה) ומשמש גם לצורך בדיקת זכאות לקבלת תעודת לידה פורטוגלית ואזרחות פורטוגלית המשתמעת מכך   (להלן- המוצר ; השירות ) .

האמור בתקנון זה בלשון זכר,  נעשה לשם הנוחות בלבד והתייחסות הינה לזכר ונקבה באופן שווה.

הרכישה או כל פעולה  אחרת המבוצעת באתר, כפופה לתנאי תקנון זה. כמו כן פעולה באתר מהווה הצהרה מצד הגולש באתר  (להלן-  המשתמש ) כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם והסכים להן ללא כל סייג.

החברה רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה על כך.

תנאי השימוש העדכניים יפורסמו באופן גלוי באתר .

יודע כי כל שימוש או ניסיון לעשות שימוש באתר לרבות השארת פרטים באתר לצורך יצירת קשר מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטת להלן .

ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש (כולם או חלקם) עליו  לחדול באופן מיידי מכל שימוש באתר.

שימוש באתר

 • המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות במסמכים  שנמסרו ו/או שימסרו לחברה  לצורך ביצוע השירות  (להלן – המסמכים) וכי לאף צד שלישי אחר אין כל טענה ו/או זכויות במסמכים. ככל שנדרשת הסכמת צד שלישי כלשהו לשימוש במסמכים  בכלל והעלאת המסמכים לרשת האינטרנט בפרט, מתחייב המשתמש  להעביר לחברה  קודם לתחילת השירות ההזמנה את הסכמת הצד השלישי בכתב, לשימוש במסמכים. 

 • ידוע למשתמש היטב כי השירות המבוקש תלוי בראש ובראשונה בנכונות ותקפות המסמכים  שהועברו לחברה וכי לחברה אין ולא תהיה כל אחריות לגבי התכנים ו/או המסמכים. המשתמש יתבקש להזין פרטים כמפורט באתר ולצרף מסמכים   (להלן- פרטי השירות ). באחריות המשתמש להזין נכונה את כל הפרטים הנדרשים במלואם ובאופן מלא ולצרף את המסמכים המבוקשים וכי לחברה לא תהיה כל אחריות, מכל סוג שהוא, לטעויות או אי מסירת פרטים מלאים כאמור (המשתמש מודע לכך כי אי מסירת פרטים מלאים ומדויקים עלולה  להוות עבירה פלילית ) .

 • ידוע למשתמש כי  קבלת תעודת לידה פורטוגלית (אזרחות פורטוגלית)  עשויה להיות כפופה לתנאים נוספים ולהסכמים כפי שיחתמו בין המשתמש לבין החברה ומותנית  באישור הקהילה היהודית בפורטוגל (להלן- הקהילה) ואישור ממשלת פורטוגל (להלן – ממשלת פורטוגל).

 • המשתמש לוקח על עצמו אחריות מלאה (לשלילת אחריות החברה ) בכל הקשור למסמכים ו/או נכונות הפרטים שבמסמכים  ולא תהיה לו כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה  ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לשימוש עצמו בתכנים ו/או אופן הצגת התכנים שבהתאם להזמנה.  למען הסר ספק, שימוש במסמכים  כפוף לחוקי מדינת ישראל או בכל מקום אחר בו הם יוצגו בכל דרך שהיא , ולרבות חוק התקשורת, התשס"ח–2008 . 

 • בכפוף לקיום התחייבויות המשתמש  כלפי החברה  (כולל הוראות התנאים שבתקנון ו/או המפורסמים באתר), החברה מעניקה למשתמש רישיון מוגבל, אישי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה, לעשות שימוש באתר ובשירות. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בתנאי שימוש אלה שמורות במפורש לחברה. שימוש מסחרי במידע ובחומרים הזמינים באתר ללא הסכמה מפורשת ובכתב של החברה הינו אסור.

 • המשתמש מעניק לחברה זכות ורישיון לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידך לצורך קבלת השירות.

בעצם השימוש באתר ו/או בשירות המשתמש מצהיר כי יעשה באתר ו/או בשירות שימוש אישי בלבד או עבור בני משפחתו של המשתמש, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין והמשתמש ימנע  מכל שימוש מסחרי באתר או משימוש שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .

אם המשתמש הינו  קטין (מתחת לגיל 18), השירות מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות.

 • במסגרת השימוש באתר המשתמש  מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש ולהימנע מלבצע פעולות אסורות, לרבות (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers) בין אם פורסמו על ידי החברה  ובין אם על ידי צדדים שלישיים אחרים מטעמה, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר והאתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם; (ג) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה  ו/או של צדדים שלישיים אחרים, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ו/או לשירות, בין אם רשומים ובין אם לא, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או השירות, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירות, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש  מאשר כי לחברה שיקול דעת מלא וחופשי ללא כל הגבלה לפסול ו/או להפסיק שימוש  של המשתמש באתר  זאת ככל שהחברה  תסבור כי יש במסמכים  כולם או חלקם משום תוכן פוגעני כלשהו ו/או מסמכים מזויפים ו/או כל עילה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  . המשתמש  מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה בגין פסילה ו/או הפסקת השירות  כאמור.

 • המשתמש מתחייב לשפות מייד עם דרישה ראשונה את החברה  בגין כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר עם הפסקת השירות כאמור , אך לא רק, הוצאות משפטיות.

 • אספקה וזכות השימוש במוצרים המוזמנים מותנית ביצוע מלא התשלום עבורם מראש. המשתמש  מבין כי אי ביצוע התשלום לחברה בסכומים ובמועדים המפורטים בהזמנה יזכה את  החברה בהפסקת מתן השירותים ובסיום ההתקשרות תוך חיוב הלקוח בהוצאות השירותים עד למועד סיום ההתקשרות.

 • ככל שהמשתמש יבקש לרכוש את השירותים המוצעים באתר הוא יתבקש לשלם מקדמה  כמפורט באתר.

במידה ומהמשתמש מעוניין לבטל את העסקה  וכל עוד החברה לא שלחה את הבקשה לאישור זכאות מ הקהילה  או הבקשה הוגשה אך לא התקבל אישור הקהילה, הלקוח זכאי להחזר כספי מלא.

החברה מתחייבת להגיש את הבקשה לאישור הקהילה תוך 14 ימים ממועד הזנת הנתונים באתר וקבלת כל המסמכים שהקהילה בפורטוגל דורשת  ותשלום המקדמה.

 

 • לאחר קבלת אישור הקהילה , החברה תודיע למשתמש ותזמן אותו לפגישה להמשך התהליך ותשלום מלא.

 • לחברה הזכות לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תוכן ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש, וביחס לחלק מהאתר ו/או השירות או כולו.

 • לחברה הזכות להפסיק את השימוש של כל אחד מהמשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו (א) הוא מפר את מי מהוראות התנאים או ההסכמים האחרים שלו עם החברה  או את הוראות הדין; (ב) ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה  ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותה התקינה של החברה  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים.

 • האתר עשוי להשתמש או לכלול תכנים ו/או נתונים ו/או מידע, לרבות מאמרים, שירותים ומוצרים שאינם של החברה  (“תוכן צד שלישי”). תוכן צד שלישי הינו באחריות הצד השלישי המגיש את אותו תכן צד שלישי לאתר.

 • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, החברה  לא תהינה אחראית וכן לא תחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל אותו תוכן צד שלישי.

 • המשתמש מאשר שהובהר לו שייתכן שתוכן צד שלישי כפוף לתנאים אחרים (כגון מדיניות פרטיות) ומסמכים שונים. מומלץ למשתמשים להכיר תנאים, מדיניות ומסמכים אלה קודם לעשיית כל שימוש בתוכן צד שלישי.

הגבלת אחריות

 • החברה אינה מתחייבת לטיב השימוש באתר ובשירות ומספקת אותם על בסיס “כמות-שהוא”(AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE) השימוש באתר ובשירות יעשה על אחריות  המשתמש  בלבד, החברה אינה מתחייבת כי (א) השימוש באתר ו/או בשירות יעמוד בדרישות המשתמש ; (ב) השימוש באתר ו/או בשירות יהיה ללא הפרעות, רציף, מאובטח או נקי משגיאות; (ג) התוצאות שיושגו מהשירות תהינה מדויקות או אמינות.

 • בכל מקרה ומכל סיבה שהיא החברה לא תהיה  אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים למשתמש או לכל צד שלישי שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ממתן השירות או אי מתן השירות על פי תנאי שימוש אלה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • החברה וכל מי שפועל ו/או יפעל מטעמה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמש אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

 • בלחיצה על  כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה  או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק למשתמש  מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר וניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 077-9966099.

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" המשתמש  מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

 • ידוע היטב למשתמש כי באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה .

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז  תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

לשלב הבא
חתימה דיגיטלית על ההסכם